header 011
امروز : یکشنبه - 10. اسفند 1399 - 16. رجب 1442 - 28. فوریه 2021

صفحه اصلی تماس با ما نقشه سایت | EN

5555

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات

نظرسنجینظر شما در مورد سایت چیست؟

دفتر پيشگيری وامور اعتياد

دفتر پيشگيری و امور اعتياد يکی از دفاتر چهار گانه معاونت امور پيشگيری سازمان می باشد.

 

دفتر پيشگيری و امور اعتياد معاونت پيشگيری چه فعاليتهايي انجام می دهد؟

1- برنامه ريزی و فعاليتهای پيشگيرانه جهت پيشگيری از اعتياد در سطح جامعه

2- برنامه ريزی،هماهنگی ونظارت بر مراکز خصوصی درمان اعتياد تحت نظارت سازمان و مركز اجتماع درمان مدار و مراكز اقامتي ميان مدت

3- برنامه ريزی،هماهنگی ونظارت بر مرکز کاهش آسيب (مرکز گذری يا DIC )

4- برگزاری کارگاههای آموزشی برای متخصصان دخيل در امر پيشگيری ودرمان اعتياد

5- هماهنگی با دستگاهها و سازمانهای دخيل در امر پيشگيری از اعتياد

 

1- برنامه ريزی و فعاليتهای پيشگيرانه جهت پيشگيری از اعتياد در سطح جامعه

پيشگيری مهمترين فعاليتی است که در سه سطح اوليه ،ثانويه و ثالث جهت پيشگيری از اعتياد صورت می گيرد.اين فعاليتها شامل برنامه اجتماع محور می باشد که در محيطهای مختلف(خانواده،محيطهای آموزشی،محيطهای کاری و اداری، و رسانه ها ) انجام می شود.

 

اهداف پيشگيری از اعتياد عبارتند از:

جلوگيری از رخداد سو مصرف مواد مخدر(مقرون به صرفه است)

کاهش يا به تعويق انداختن شروع سو مصرف(آسيب پذيری با بالا تر رفتن سن کمتر می شود)

جلوگيری از پيشروی به سوی اعتياد کامل

 

استراتژيهای پيشگيری از اعتياد که در حال حاضر مورد استفاده قرار می گيرد گستره بسيار وسيعی دارد که  به برخی از آنها می توان به شرح زير اشاره کرد:

آگاهسازی افراد در مورد خطرات و مضرات مواد مخدر

افزايش مهارتهای زندگی:

- مهارت تصميم گيری

- مهارت حل مسئله

- مهارت ارتباطات اجتماعی

تقويت فعاليتهای جايگزين

مشاوره و مداخله حين بحران

درمان

ارتقاء سطح فرهنگ

مناسب سازی قوانين و مقررات

 

2- برنامه ريزی ،هماهنگی و نظارت بر مراکز درمان اعتياد تحت نظارت سازمان سازمان(مراكز درمان و سرپايي اعتياد و مرکز اجتماع درمان مدار و مراكز اقامتي ميان مدت)

در راستای گسترش خدمات درمان وبازتوانی و ارايه خدمات به افراد معتاد و واگذاری ارايه خدمات به بخش خصوصی ،دفتر پيشگيری وامور اعتياد مجوز فعاليت به 59 مرکز درمان وبازتوانی را در سطح استان صادر نموده است.اين مراکز منحصرا در حوزه درمان وبازتوانی اعتياد فعاليت می نمايند و از روشهای روزآمد سم زدايي(سم زدايي با متادون و درمان نگهدارنده با متادون) و درمانهای غير دارويي( مشاوره فردی،مشاوره خانواده،گروه درمانی،آموزش خانواده  و خدمات مددکاری اجتماعی) استفاده می کنند.

 

 

مراكز اقامتي ميان مدت

اين دسته از مراكز به شكل غير دارويي وبه مدت 28 روز به معتادين مراجعه كننده به صورت شبانه روزي خدمات ارايه مي كنند.در حال حاضر 6 مركز اقامتي ميان مدت از سازمان بهزيستي استان اصفهان مجوز فعاليت اخذ نموده اند

 

3 – برنامه ريزی،هماهنگی ونظارت بر مرکز کاهش آسيب (مرکز گذری يا DIC )

کاهش آسيب:سياست و برنامه جهت کاهش عواقب منفی  بهداشتی،اجتماعی و اقتصادی مصرف مواد طرح ريزی شده باشد در حالی که فرد معتاد همزمان به مصرف مواد خود ادامه می دهد. مرکز کاهش آسيب ،مرکزی است که در آن معتادان  تزريقی که انگيزه ،آمادگی  و توانمندی تر ک را ندارند جهت دريافت خدمات و ادوات بهداشتی برای کاهش آسيب (بيماريهای عفونی مخصوصا هپاتيت و ايدز) به صورت روزانه مراجعه می کنند. اولين مرکز کاهش آسيب تحت نظارت  سازمان ،پس از نياز سنجی از مناطق پرخطر سطح  شهر در شمال شهر اصفهان در تيرماه 1384 راه اندازی گرديد.

 

5- هماهنگی با دستگاهها و سازمانهای دخيل در امر پيشگيری از اعتياد استان

مهمترين وظيفه دفتر پيشگيری وامور اعتياد انجام برنامه ها و فعاليتهای مدون ومصوب دفتر پيشگيری وامور اعتياد معاونت امور پيشگيری سازمان بهزيستی کشور می باشد. در کنار اين وظيفه سازمانی،دفتر پيشگيری وامور اعتياد نقشی تعيين کننده در برنامه های بين بخشی استانی بر عهده دارد . دفترپيشگيری و امور اعتياد يکی از مهمترين اعضای شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان می باشد که در تمام فعاليتهای مربوط به اعتياد نقشی فعال ايفا می کند و کميته پيشگيری اين شورا(که شامل 20 سازمان در استان است) را راهبری می کند.تمام سازمانها و ادارات استان برای اجرای برنامه های پيشگيری ازاعتياد از خدمات کارشناسی و تخصصی دفتر پيشگيری وامور اعتياد استفاده می کنند .

 

فراخوان

بهزیستی از نگاه تصویر

  • 1--.jpg
  • 2--.jpg
  • 3--.jpg
  • 4--.jpg
  • 5--.jpg
  • 6--.jpg